پکتیکا:2 پوسته در وازه خوا فتح گردید و غنایم زیادی به دست آمد

پکتیکا:2 پوسته در وازه خوا فتح گردید و غنایم زیادی به دست آمد

سیدآباد: در نبرد دیروز، 2 تانگ و2 رینجر نابود گردید

سیدآباد: در نبرد دیروز، 2 تانگ و2 رینجر نابود گردید

کابل: حملۀ وسیع مجاهدین بر کاروان دشمن در سروبی

کابل: حملۀ وسیع مجاهدین بر کاروان دشمن در سروبی

پکتیکا: یک مرکز مهم دشمن فتح گردید و غنایم بدست آمد

پکتیکا: یک مرکز مهم دشمن فتح گردید و غنایم بدست آمد

ای کودک سوری …!

ای کودک سوری …!

تخار: 3 پوسته در خواجه غار فتح و5 عسکر مزدور کشته ومهمات آن غنیمت گرفته شد

تخار: 3 پوسته در خواجه غار فتح و5 عسکر مزدور کشته ومهمات آن غنیمت گرفته شد

پکتیکا:2 پوسته در وازه خوا فتح گردید و غنایم زیادی به دست آمدسیدآباد: در نبرد دیروز، 2 تانگ و2 رینجر نابود گردیدکابل: حملۀ وسیع مجاهدین بر کاروان دشمن در سروبیپکتیکا: یک مرکز مهم دشمن فتح گردید و غنایم بدست آمدای کودک سوری …!تخار: 3 پوسته در خواجه غار فتح و5 عسکر مزدور کشته ومهمات آن غنیمت گرفته شد

رویدادهاي کشور و جهان

غور : یک منطقه وسیع در چهارسده فتح و 15 موتر سایکل غنیمت گردید

از ولایت غور اطلاع رسیده است ، درگیری که روز گذشته در مربوطات ولسوالی چهار سده بر مراکز و پوسته های امنیتی دشمن آغاز گردیده بود ، به پایان رسیده است . در این درگیری به دشمن تلفات سنگینی وارد شده است که جسد 8 تن از آنان در میدان جنگ باقی مانده است . در این درگیری 2 منطقه وسی

تبصره

افغان ها پس از این به تعهدات اشغالگران چگونه باور کنند ؟!

افغان ها پس از این به تعهدات اشغالگران چگونه باور کنند ؟!

آخرین روزهای ماه دستمبر سال 2014 میلادی بود که اعلان های ختم جنگ در افغانستان از سوی اشغالگران بلندشد ، از واشنگتن تا کابل شور و غوغا بود ، کنفرانس ها دایر می گردید، به غرض ختم عملیات های نظامی ، گردهمایی های رسمی دایر برپا می شد ، بیرق های منفور اشغال پایین کشیده می شد ، تبلیغات