مقالات


آخرین جزئیات: درنبرد دولت شاه، 2 پوسته دیگر دشمن فتح وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید

آخرین جزئیات: درنبرد دولت شاه، 2 پوسته دیگر دشمن فتح وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید

فتح موسی قلعه و جشن پیروزی مجاهدین!

فتح موسی قلعه و جشن پیروزی مجاهدین!

او عمر بود و فرزند راستین عمر فاروق!

او عمر بود و فرزند راستین عمر فاروق!

امیرالمومنین رح از چهره های بلند قامت تاریخ

امیرالمومنین رح از چهره های بلند قامت تاریخ

کابل: 2 پوسته در سروبی فتح و6 عسکر مزدور دران کشته شدند

کابل: 2 پوسته در سروبی فتح و6 عسکر مزدور دران کشته شدند

ولسوالی کوهستان پس از سقوط یک روزه دو باره بتصرف مجاهدین در آمد

ولسوالی کوهستان پس از سقوط یک روزه دو باره بتصرف مجاهدین در آمد

آخرین جزئیات: درنبرد دولت شاه، 2 پوسته دیگر دشمن فتح وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردیدفتح موسی قلعه و جشن پیروزی مجاهدین!او عمر بود و فرزند راستین عمر فاروق!امیرالمومنین رح از چهره های بلند قامت تاریخکابل: 2 پوسته در سروبی فتح و6 عسکر مزدور دران کشته شدندولسوالی کوهستان پس از سقوط یک روزه دو باره بتصرف مجاهدین در آمد

رویدادهاي کشور و جهان

یک منطقۀ وسیع در غور فتح گردید و مردم ملکی به حمایت از مجاهدین دست به سلاح بردند

گذارش های رسیده از ولایت غور حاکی است که مجاهدین امارت اسلامی چند روز پیش ، در منطقۀ میان ولسوالی دولینه و شهرک، دست به عملیات گسترده زدند که در طی آن منطقۀ میان هردو ولسوالی که مشتمل بر 8 کیلومتر مربع است بطور کامل از وجود دشمن تصفیه و فتح گردید. گذارش می افزاید که متنفذین قو

تبصره

۲۸ اسد واهداف جنگ آزادی

۲۸ اسد واهداف جنگ آزادی

تاریخ افغانستان 28 اسد را روز استقلال وازادی دانسته است ، ملت افغان قبل ازتجاوز شوروی هرسال دراین روز باجوش وخروش جشن میگرفت ـ و این به این خاطر است که دراین روز دشمن درنبرد سوم افغان وانگلیس( 19 اگست ) باشکست مواجه شد ودر نتیجۀ این کامیابی بزرگ، امیر امان الله خان استقلال افغانس