ارزگان : 16 پوستۀ دشمن اجیر در چهارچینو فتح گردید

ارزگان : 16 پوستۀ دشمن اجیر در چهارچینو فتح گردید

اجیران داخلی از 3 پوستۀ دیگر شان در خاص ارزگان فرارکردند

اجیران داخلی از 3 پوستۀ دیگر شان در خاص ارزگان فرارکردند

ارزگان : 3 پوسته در ولسوالی چهارچینو فتح گردید

ارزگان : 3 پوسته در ولسوالی چهارچینو فتح گردید

سرپل : دو پوسته در سنگچارک فتح و 13 اربکی تسلیم شدند

سرپل : دو پوسته در سنگچارک فتح و 13 اربکی تسلیم شدند

خبرتازه : 2 قرارگاه مهم دشمن در ولسوالی دهراود فتح گردید، تلفات سنگین به دشمن وارد شد

خبرتازه : 2 قرارگاه مهم دشمن در ولسوالی دهراود فتح گردید، تلفات سنگین به دشمن وارد شد

اضمحلال داخلی وحدت ملی …!

اضمحلال داخلی وحدت ملی …!

ارزگان : 16 پوستۀ دشمن اجیر در چهارچینو فتح گردیداجیران داخلی از 3 پوستۀ دیگر شان در خاص ارزگان فرارکردندارزگان : 3 پوسته در ولسوالی چهارچینو فتح گردیدسرپل : دو پوسته در سنگچارک فتح و 13 اربکی تسلیم شدندخبرتازه : 2 قرارگاه مهم دشمن در ولسوالی دهراود فتح گردید، تلفات سنگین به دشمن وارد شداضمحلال داخلی وحدت ملی …!

رویدادهاي کشور و جهان

ارزگان : 16 پوستۀ دشمن اجیر در چهارچینو فتح گردید

گذارش های رسیده از ولایت ارزگان حاکی است که مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات " عــــــزم " روز گذشته پس از فتح نمودن مناطق کشی ناوه و سیاسنگ ولسوالی چهارچینو ، یک منطقۀ مهم دیگر را به نام " گوهرگین " نیز کاملا فتح نمودند . مجاهدین در این عملیات 16 پوستۀ دشمن را کاملا فتح ن

تبصره

عملیات جهادی “عَـــــزم” پیام آشکاری با خود بهمراه دارد

عملیات جهادی “عَـــــزم” پیام آشکاری با خود بهمراه دارد

افغان ها افتخارات تاریخی شهامت، غیرت و مقاومت های جهادی را در مقابل اشغالگران از زمانهای نیاکان و پدران خود دارند، آنها به هر اشغالگر، ظالم و تجاوزگر در زمان خود جواب دندان شکن داده اند، با شمشیرهای ازنیام کشیده به میادین جنگ شتافته و دشمنان تجاوزگر را با شهامت از سرزمین خود بیرو