فاتح نامدار سلطان محمود غزنوی

فاتح نامدار سلطان محمود غزنوی

فاریاب : یک پوسته ، یک بازار و 8 قریه در قیصار فتح گردید

فاریاب : یک پوسته ، یک بازار و 8 قریه در قیصار فتح گردید

امواج توفنده عملیات عـــــــزم

امواج توفنده عملیات عـــــــزم

عقاب چهارچته سر چوک کابل!

عقاب چهارچته سر چوک کابل!

میدان وردگ: حمله تعرضی دشمن در جلریز دفع شد،4 تانگ و8 عسکر دشمن نابود گردید

میدان وردگ: حمله تعرضی دشمن در جلریز دفع شد،4 تانگ و8 عسکر دشمن نابود گردید

فاتح نامدار سلطان محمود غزنویفاریاب : یک پوسته ، یک بازار و 8 قریه در قیصار فتح گردیدامواج توفنده عملیات عـــــــزمعقاب چهارچته سر چوک کابل!میدان وردگ: حمله تعرضی دشمن در جلریز دفع شد،4 تانگ و8 عسکر دشمن نابود گردید

رویدادهاي کشور و جهان

پیشروی مجاهدین در 3 ولسوالی در ولایت فاریاب

از دو روز گذشته به این سو ، در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب ، علاوه بر بازار سه شنبه بازار و یک پوسته امنیتی ، 8 قریه – یتی کوت ، سلوق ، تیزقرای ، مرمرلیک ، جلدک ، صیادزال ، غوری ، توانچی و تگر مانچی – از وجود ناپاک دشمن کاملا تصفیه گردید و در این جریان چند تن از افراد دشمن بهلاکت

تبصره

ادارۀ کابل عساکر خود را به کشتن مردمان ملکی تشویق میکند

ادارۀ کابل عساکر خود را به کشتن مردمان ملکی تشویق میکند

بروز دوشنبهء هفتهء گذشته، سازمان جهانی حقوق بشر با نشر اعلامیه ای از اشرف غنی حاکم تحمیلی ادارهء مشترک خواست که در مقابل سخنان قدم شاه لوی درستیز قوای مسلح رژیم که گفته است بر عساکر آنان قوانین جنگی عملی شده نمیتواند، خاموش ننشیند. براساس اعلامیهء مذکور قدم شاه شهیم لوی درستیز ج


شعروادب