• صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

  صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

  هلمند : درگیری درنوزاد تاکنون جریان دارد ، 2 پوسته بشمول P.R.T  فتح گردیده و14 تن از اجیران کشته شدند

  هلمند : درگیری درنوزاد تاکنون جریان دارد ، 2 پوسته بشمول P.R.T  فتح گردیده و14 تن از اجیران کشته شدند

  ارزگان : حدود 300 خانواده  حمایت قاطع شان را ازمجاهدین اعلان کردند

  ارزگان : حدود 300 خانواده  حمایت قاطع شان را ازمجاهدین اعلان کردند

  در خان آباد قندز 65 قریه فتح و10 تن اربکی به اسارت درآمدند

  در خان آباد قندز 65 قریه فتح و10 تن اربکی به اسارت درآمدند

  خبرتازه : 5 پوستۀ دشمن درولسوالی نوزاد ولایت هلمند فتح شد ودرگیری برمرکز ولسوالی وقومندانی امنیه جریان دارد

  خبرتازه : 5 پوستۀ دشمن درولسوالی نوزاد ولایت هلمند فتح شد ودرگیری برمرکز ولسوالی وقومندانی امنیه جریان دارد

  خبر عاجل : مرکز ولسوالی کوهستان ولایت سرپل فتح شد ، 13 موتر رینجر وسلاح ومهمات غنیمت گردید

  خبر عاجل : مرکز ولسوالی کوهستان ولایت سرپل فتح شد ، 13 موتر رینجر وسلاح ومهمات غنیمت گردید

  صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!هلمند : درگیری درنوزاد تاکنون جریان دارد ، 2 پوسته بشمول P.R.T  فتح گردیده و14 تن از اجیران کشته شدندارزگان : حدود 300 خانواده  حمایت قاطع شان را ازمجاهدین اعلان کردنددر خان آباد قندز 65 قریه فتح و10 تن اربکی به اسارت درآمدندخبرتازه : 5 پوستۀ دشمن درولسوالی نوزاد ولایت هلمند فتح شد ودرگیری برمرکز ولسوالی وقومندانی امنیه جریان داردخبر عاجل : مرکز ولسوالی کوهستان ولایت سرپل فتح شد ، 13 موتر رینجر وسلاح ومهمات غنیمت گردید

  رویدادهاي کشور و جهان

  هلمند : درگیری درنوزاد تاکنون جریان دارد ، 2 پوسته بشمول P.R.T  فتح گردیده و14 تن از اجیران کشته شدند

  ازولایت هلمند خبر رسیده است ، نبرد که دوشب قبل برتعمیرمرکزی ولسوالی نوزاد ، قومندان امنیه وپوسته های دفاعی دشمن آغاز گردیده بود تاکنون نیز بشدت ادامه دارد . دراین عملیات  2 پوسته وپی آر تی دشمن کاملا فتح گردیده و14 عسکر وپولیس کشته شده اند . دراین جنگ مقداری مهمات ازدشمن نی

  تبصره

  صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

  صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

  روشنتر از آفتاب است که خیر، خوبی و منافع بسیاری در صلح وجود دارد، صلح ذریعهء از بین بردن فساد، اختلافات و جنگ است، صلح رول مهمی در ایجاد فضای آرامش و زندگی آسوده برای افراد و جامعه را فراهم میسازد، این صلح است که سعادت و خوشبختی هر دو جهان – بندگی و اطاعت در فضای سکون و آرامش را


  شعروادب