مقالات


فتح موسی قلعه و جشن پیروزی مجاهدین!

فتح موسی قلعه و جشن پیروزی مجاهدین!

او عمر بود و فرزند راستین عمر فاروق!

او عمر بود و فرزند راستین عمر فاروق!

امیرالمومنین رح از چهره های بلند قامت تاریخ

امیرالمومنین رح از چهره های بلند قامت تاریخ

کابل: 2 پوسته در سروبی فتح و6 عسکر مزدور دران کشته شدند

کابل: 2 پوسته در سروبی فتح و6 عسکر مزدور دران کشته شدند

ولسوالی کوهستان پس از سقوط یک روزه دو باره بتصرف مجاهدین در آمد

ولسوالی کوهستان پس از سقوط یک روزه دو باره بتصرف مجاهدین در آمد

قرارگاه قومندان عبدالصمد در ارزگان فتح شد

قرارگاه قومندان عبدالصمد در ارزگان فتح شد

فتح موسی قلعه و جشن پیروزی مجاهدین!او عمر بود و فرزند راستین عمر فاروق!امیرالمومنین رح از چهره های بلند قامت تاریخکابل: 2 پوسته در سروبی فتح و6 عسکر مزدور دران کشته شدندولسوالی کوهستان پس از سقوط یک روزه دو باره بتصرف مجاهدین در آمدقرارگاه قومندان عبدالصمد در ارزگان فتح شد

رویدادهاي کشور و جهان

آخرین جزئیات: درنبرد دولت شاه، 2 پوسته دیگر دشمن فتح وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید

گذارش های رسیده ازولایت لغمان حاکی است، مجاهدین امارت اسلامی بر مواضع عساکر اجیر در منطقه چندال ومورا ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان حمله کردند. حمله بامداد امروز آغاز گردید وبه تلفات دشمن پایان یافت. خبرمیگوید که 2 پوسته دیگر دشمن فتح گردید که شمار پوسته های فتح شده دشمن، به

تبصره

۲۸ اسد واهداف جنگ آزادی

۲۸ اسد واهداف جنگ آزادی

تاریخ افغانستان 28 اسد را روز استقلال وازادی دانسته است ، ملت افغان قبل ازتجاوز شوروی هرسال دراین روز باجوش وخروش جشن میگرفت ـ و این به این خاطر است که دراین روز دشمن درنبرد سوم افغان وانگلیس( 19 اگست ) باشکست مواجه شد ودر نتیجۀ این کامیابی بزرگ، امیر امان الله خان استقلال افغانس