مولوی عبدالقیوم روحانی مسؤل ولایت بادغیس  به نمایندگی  مجاهدین بیعت خویش را با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی اعلان نمود

مولوی عبدالقیوم روحانی مسؤل ولایت بادغیس  به نمایندگی مجاهدین بیعت خویش را با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی اعلان نمود

والی ولایت فاریاب قاری صلاح الدین به نمایندگی مجاهدین ولایت بیعت خویش را با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی اعلان کرد

والی ولایت فاریاب قاری صلاح الدین به نمایندگی مجاهدین ولایت بیعت خویش را با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی اعلان کرد

بادغیس : حدود 400 خانواده درسنگ آتش بعد ازفاتحه امیرالمؤمنین حمایت قاطع شان را ازامارت اسلامی اعلان نمودند 

بادغیس : حدود 400 خانواده درسنگ آتش بعد ازفاتحه امیرالمؤمنین حمایت قاطع شان را ازامارت اسلامی اعلان نمودند 

فاریاب : 5 پوسته ویک منطقۀ وسیعی درقیصار فتح و30 تن ازاجیران کشته وزخمی شدند

فاریاب : 5 پوسته ویک منطقۀ وسیعی درقیصار فتح و30 تن ازاجیران کشته وزخمی شدند

زابل : مراسم فاتحه خوانی به مناسبت وفات مرحوم امیر المؤمنین وبیعت با امیر جدید درمیزان نیز برگزار شد

زابل : مراسم فاتحه خوانی به مناسبت وفات مرحوم امیر المؤمنین وبیعت با امیر جدید درمیزان نیز برگزار شد

زابل : هزاران نفر دردای چوپان با زعیم تازه تعیین شدهء امارت اسلامی بیعت کردند

زابل : هزاران نفر دردای چوپان با زعیم تازه تعیین شدهء امارت اسلامی بیعت کردند

مولوی عبدالقیوم روحانی مسؤل ولایت بادغیس  به نمایندگی  مجاهدین بیعت خویش را با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی اعلان نمودوالی ولایت فاریاب قاری صلاح الدین به نمایندگی مجاهدین ولایت بیعت خویش را با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی اعلان کردبادغیس : حدود 400 خانواده درسنگ آتش بعد ازفاتحه امیرالمؤمنین حمایت قاطع شان را ازامارت اسلامی اعلان نمودند فاریاب : 5 پوسته ویک منطقۀ وسیعی درقیصار فتح و30 تن ازاجیران کشته وزخمی شدندزابل : مراسم فاتحه خوانی به مناسبت وفات مرحوم امیر المؤمنین وبیعت با امیر جدید درمیزان نیز برگزار شدزابل : هزاران نفر دردای چوپان با زعیم تازه تعیین شدهء امارت اسلامی بیعت کردند


تبصره

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

روشنتر از آفتاب است که خیر، خوبی و منافع بسیاری در صلح وجود دارد، صلح ذریعهء از بین بردن فساد، اختلافات و جنگ است، صلح رول مهمی در ایجاد فضای آرامش و زندگی آسوده برای افراد و جامعه را فراهم میسازد، این صلح است که سعادت و خوشبختی هر دو جهان – بندگی و اطاعت در فضای سکون و آرامش را


شعروادب