اجیران داخلی از 3 پوستۀ دیگر شان در خاص ارزگان فرارکردند

اجیران داخلی از 3 پوستۀ دیگر شان در خاص ارزگان فرارکردند

ارزگان : 3 پوسته در ولسوالی چهارچینو فتح گردید

ارزگان : 3 پوسته در ولسوالی چهارچینو فتح گردید

سرپل : دو پوسته در سنگچارک فتح و 13 اربکی تسلیم شدند

سرپل : دو پوسته در سنگچارک فتح و 13 اربکی تسلیم شدند

خبرتازه : 2 قرارگاه مهم دشمن در ولسوالی دهراود فتح گردید، تلفات سنگین به دشمن وارد شد

خبرتازه : 2 قرارگاه مهم دشمن در ولسوالی دهراود فتح گردید، تلفات سنگین به دشمن وارد شد

اضمحلال داخلی وحدت ملی …!

اضمحلال داخلی وحدت ملی …!

غور : یک قومندان در شهرک بهمراه 20 تن از افراد مسلح خود بمجاهدین پیوست

غور : یک قومندان در شهرک بهمراه 20 تن از افراد مسلح خود بمجاهدین پیوست

اجیران داخلی از 3 پوستۀ دیگر شان در خاص ارزگان فرارکردندارزگان : 3 پوسته در ولسوالی چهارچینو فتح گردیدسرپل : دو پوسته در سنگچارک فتح و 13 اربکی تسلیم شدندخبرتازه : 2 قرارگاه مهم دشمن در ولسوالی دهراود فتح گردید، تلفات سنگین به دشمن وارد شداضمحلال داخلی وحدت ملی …!غور : یک قومندان در شهرک بهمراه 20 تن از افراد مسلح خود بمجاهدین پیوست


تبصره

عملیات جهادی “عَـــــزم” پیام آشکاری با خود بهمراه دارد

عملیات جهادی “عَـــــزم” پیام آشکاری با خود بهمراه دارد

افغان ها افتخارات تاریخی شهامت، غیرت و مقاومت های جهادی را در مقابل اشغالگران از زمانهای نیاکان و پدران خود دارند، آنها به هر اشغالگر، ظالم و تجاوزگر در زمان خود جواب دندان شکن داده اند، با شمشیرهای ازنیام کشیده به میادین جنگ شتافته و دشمنان تجاوزگر را با شهامت از سرزمین خود بیرو