قندز: 4 پوسته ومنطقه وسیعی در قلعه زال فتح ومقر ولسوالی محاصره میباشد

قندز: 4 پوسته ومنطقه وسیعی در قلعه زال فتح ومقر ولسوالی محاصره میباشد

بدخشان در قلمرو امارت اسلامی

بدخشان در قلمرو امارت اسلامی

ولسوالی نوزاد ولایت هلمند بطور کامل فتح شد ، ودرگیری برپوسته های نظامی بسوی موسی قلعه جریان دارد

ولسوالی نوزاد ولایت هلمند بطور کامل فتح شد ، ودرگیری برپوسته های نظامی بسوی موسی قلعه جریان دارد

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

هلمند : درگیری درنوزاد تاکنون جریان دارد ، 2 پوسته بشمول P.R.T  فتح گردیده و14 تن از اجیران کشته شدند

هلمند : درگیری درنوزاد تاکنون جریان دارد ، 2 پوسته بشمول P.R.T  فتح گردیده و14 تن از اجیران کشته شدند

ارزگان : حدود 300 خانواده  حمایت قاطع شان را ازمجاهدین اعلان کردند

ارزگان : حدود 300 خانواده  حمایت قاطع شان را ازمجاهدین اعلان کردند

قندز: 4 پوسته ومنطقه وسیعی در قلعه زال فتح ومقر ولسوالی محاصره میباشدبدخشان در قلمرو امارت اسلامیولسوالی نوزاد ولایت هلمند بطور کامل فتح شد ، ودرگیری برپوسته های نظامی بسوی موسی قلعه جریان داردصلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!هلمند : درگیری درنوزاد تاکنون جریان دارد ، 2 پوسته بشمول P.R.T  فتح گردیده و14 تن از اجیران کشته شدندارزگان : حدود 300 خانواده  حمایت قاطع شان را ازمجاهدین اعلان کردند

رویدادهاي کشور و جهان

قندز: 4 پوسته ومنطقه وسیعی در قلعه زال فتح ومقر ولسوالی محاصره میباشد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی 4 پوسته دشمن را در ولسوالی قلعه زال ولایت قندز با یک منطقه وسعی فتح نمودند. منطقه یاد شده از ظلم آباد تا تربوزگذر طی عملیات تصفوی که ساعت 12 ظهر دیروز آغاز گردید وتا پایان روز ادامه یافت، کاملا از لوث دشمن با 4 پوسته امنیتی فتح گردید. خبرمی

تبصره

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

روشنتر از آفتاب است که خیر، خوبی و منافع بسیاری در صلح وجود دارد، صلح ذریعهء از بین بردن فساد، اختلافات و جنگ است، صلح رول مهمی در ایجاد فضای آرامش و زندگی آسوده برای افراد و جامعه را فراهم میسازد، این صلح است که سعادت و خوشبختی هر دو جهان – بندگی و اطاعت در فضای سکون و آرامش را


شعروادب