هلمند : 4 پوستۀ دشمن در سنگین فتح شد ودرگیری جریان دارد

هلمند : 4 پوستۀ دشمن در سنگین فتح شد ودرگیری جریان دارد

در طول 10 روز گذشته 117 پوسته و قرارگاه در ارزگان فتح گردیده است

در طول 10 روز گذشته 117 پوسته و قرارگاه در ارزگان فتح گردیده است

اشرف غنی از کدام موضع قدرت سخن می زند؟!

اشرف غنی از کدام موضع قدرت سخن می زند؟!

ارزگان : 16 پوستۀ دشمن اجیر در چهارچینو فتح گردید

ارزگان : 16 پوستۀ دشمن اجیر در چهارچینو فتح گردید

اجیران داخلی از 3 پوستۀ دیگر شان در خاص ارزگان فرارکردند

اجیران داخلی از 3 پوستۀ دیگر شان در خاص ارزگان فرارکردند

ارزگان : 3 پوسته در ولسوالی چهارچینو فتح گردید

ارزگان : 3 پوسته در ولسوالی چهارچینو فتح گردید

هلمند : 4 پوستۀ دشمن در سنگین فتح شد ودرگیری جریان دارددر طول 10 روز گذشته 117 پوسته و قرارگاه در ارزگان فتح گردیده استاشرف غنی از کدام موضع قدرت سخن می زند؟!ارزگان : 16 پوستۀ دشمن اجیر در چهارچینو فتح گردیداجیران داخلی از 3 پوستۀ دیگر شان در خاص ارزگان فرارکردندارزگان : 3 پوسته در ولسوالی چهارچینو فتح گردید

رویدادهاي کشور و جهان

60 عسکر و پولیس در ارزگان بمجاهدین پیوستند

گذارش های رسیده از ولایت ارزگان حاکی است که در طول 3 روز گذشته به این سو ، در ولسوالی چهارچینو و دهراود این ولایت ، 60 عسکر ، پولیس واربکی ادارۀ اجیر بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند . افراد مذکور بهمراه خود ، 2 موتر ، 5 موتر سایکل ، 5 میل پیکا ، 6 قبضه راکت لانچر ، 48 کلاش

تبصره

عملیات جهادی “عَـــــزم” پیام آشکاری با خود بهمراه دارد

عملیات جهادی “عَـــــزم” پیام آشکاری با خود بهمراه دارد

افغان ها افتخارات تاریخی شهامت، غیرت و مقاومت های جهادی را در مقابل اشغالگران از زمانهای نیاکان و پدران خود دارند، آنها به هر اشغالگر، ظالم و تجاوزگر در زمان خود جواب دندان شکن داده اند، با شمشیرهای ازنیام کشیده به میادین جنگ شتافته و دشمنان تجاوزگر را با شهامت از سرزمین خود بیرو