پکتیکا: یک مرکز مهم دشمن فتح،24 عسکر کشته وزخمی ومهمات آن غنیمت گرفته شد

پکتیکا: یک مرکز مهم دشمن فتح،24 عسکر کشته وزخمی ومهمات آن غنیمت گرفته شد

ای کودک سوری …!

ای کودک سوری …!

تخار: 3 پوسته در خواجه غار فتح و5 عسکر مزدور کشته ومهمات آن غنیمت گرفته شد

تخار: 3 پوسته در خواجه غار فتح و5 عسکر مزدور کشته ومهمات آن غنیمت گرفته شد

کابل: دراثر یک انفجاردر پغمان، 7 افسر بلند رتبه کشته و3 تن دیگر زخمی شدند

کابل: دراثر یک انفجاردر پغمان، 7 افسر بلند رتبه کشته و3 تن دیگر زخمی شدند

راپور های تسلیمی مجاهدین در ننگرهار پروپاگندی بیش نیست

راپور های تسلیمی مجاهدین در ننگرهار پروپاگندی بیش نیست

مجاهد: ادعای دوستم در مورد زعیم امارت اسلامی حقیقت ندارد

مجاهد: ادعای دوستم در مورد زعیم امارت اسلامی حقیقت ندارد

پکتیکا: یک مرکز مهم دشمن فتح،24 عسکر کشته وزخمی ومهمات آن غنیمت گرفته شدای کودک سوری …!تخار: 3 پوسته در خواجه غار فتح و5 عسکر مزدور کشته ومهمات آن غنیمت گرفته شدکابل: دراثر یک انفجاردر پغمان، 7 افسر بلند رتبه کشته و3 تن دیگر زخمی شدندراپور های تسلیمی مجاهدین در ننگرهار پروپاگندی بیش نیستمجاهد: ادعای دوستم در مورد زعیم امارت اسلامی حقیقت ندارد

رویدادهاي کشور و جهان

پکتیکا: یک مرکز مهم دشمن فتح،24 عسکر کشته وزخمی ومهمات آن غنیمت گرفته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم یک پوسته مهم دشمن را در ولسوالی وازه خوا ولایت پکتیکا فتح نمودند. پوسته یاد شده که درمنطقه گواشته موقعیت داشت، شام دیروز بر دو پوسته امنیتی مشترک دشمن حمله صورت گرفت ،نبرد مدت 3 ساعت ادامه یافت که درنتیجه ان، پوسته دشمن ک

تبصره

افغان ها پس از این به تعهدات اشغالگران چگونه باور کنند ؟!

افغان ها پس از این به تعهدات اشغالگران چگونه باور کنند ؟!

آخرین روزهای ماه دستمبر سال 2014 میلادی بود که اعلان های ختم جنگ در افغانستان از سوی اشغالگران بلندشد ، از واشنگتن تا کابل شور و غوغا بود ، کنفرانس ها دایر می گردید، به غرض ختم عملیات های نظامی ، گردهمایی های رسمی دایر برپا می شد ، بیرق های منفور اشغال پایین کشیده می شد ، تبلیغات