معمای دیپوی جان احمد و غمشریکی مشکوک ائتلاف شمال!

معمای دیپوی جان احمد و غمشریکی مشکوک ائتلاف شمال!

یک فروند هلیکوپتر ترانسپورتی دشمن در جلریز سرنگون گردید

یک فروند هلیکوپتر ترانسپورتی دشمن در جلریز سرنگون گردید

خبرتازه: هفت پوسته دیگر دشمن در جلریز فتح وشمارزیاد عسکردشمن کشته شدند

خبرتازه: هفت پوسته دیگر دشمن در جلریز فتح وشمارزیاد عسکردشمن کشته شدند

زابل : یک عسکر با موتر و سلاح و مهمات در اتغر بمجاهدین پیوست

زابل : یک عسکر با موتر و سلاح و مهمات در اتغر بمجاهدین پیوست

ادارۀ کابل عساکر خود را به کشتن مردمان ملکی تشویق میکند

ادارۀ کابل عساکر خود را به کشتن مردمان ملکی تشویق میکند

میدان وردگ: 7 پوسته در جلریز فتح و تلفات سنگینی به دشمن وارد گردید

میدان وردگ: 7 پوسته در جلریز فتح و تلفات سنگینی به دشمن وارد گردید

معمای دیپوی جان احمد و غمشریکی مشکوک ائتلاف شمال!یک فروند هلیکوپتر ترانسپورتی دشمن در جلریز سرنگون گردیدخبرتازه: هفت پوسته دیگر دشمن در جلریز فتح وشمارزیاد عسکردشمن کشته شدندزابل : یک عسکر با موتر و سلاح و مهمات در اتغر بمجاهدین پیوستادارۀ کابل عساکر خود را به کشتن مردمان ملکی تشویق میکندمیدان وردگ: 7 پوسته در جلریز فتح و تلفات سنگینی به دشمن وارد گردید

رویدادهاي کشور و جهان

یک فروند هلیکوپتر ترانسپورتی دشمن در جلریز سرنگون گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم آن فروند هلیکوپتر ترانسپورتی دشمن را در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ سرنگون ساختند که عساکر تازه نفس را به میدان نبرد در آن ولسوالی انتقال میداد. طیاره دشمن ناوقت دیشب هدف قرار داده شد ودریک مخروبه درنزدیک مرکز آن ولسوا

تبصره

ادارۀ کابل عساکر خود را به کشتن مردمان ملکی تشویق میکند

ادارۀ کابل عساکر خود را به کشتن مردمان ملکی تشویق میکند

بروز دوشنبهء هفتهء گذشته، سازمان جهانی حقوق بشر با نشر اعلامیه ای از اشرف غنی حاکم تحمیلی ادارهء مشترک خواست که در مقابل سخنان قدم شاه لوی درستیز قوای مسلح رژیم که گفته است بر عساکر آنان قوانین جنگی عملی شده نمیتواند، خاموش ننشیند. براساس اعلامیهء مذکور قدم شاه شهیم لوی درستیز ج


شعروادب