خبرتازه: یک مرکز و2 پوسته دشمن در کهمرد بامیان فتح،6 تن پولیس کشته و3 تن دیگر اسیر گردیدند

خبرتازه: یک مرکز و2 پوسته دشمن در کهمرد بامیان فتح،6 تن پولیس کشته و3 تن دیگر اسیر گردیدند

هلمند : 4 پوستۀ دشمن در سنگین فتح شد ودرگیری جریان دارد

هلمند : 4 پوستۀ دشمن در سنگین فتح شد ودرگیری جریان دارد

در طول 10 روز گذشته 117 پوسته و قرارگاه در ارزگان فتح گردیده است

در طول 10 روز گذشته 117 پوسته و قرارگاه در ارزگان فتح گردیده است

اشرف غنی از کدام موضع قدرت سخن می زند؟!

اشرف غنی از کدام موضع قدرت سخن می زند؟!

ارزگان : 16 پوستۀ دشمن اجیر در چهارچینو فتح گردید

ارزگان : 16 پوستۀ دشمن اجیر در چهارچینو فتح گردید

اجیران داخلی از 3 پوستۀ دیگر شان در خاص ارزگان فرارکردند

اجیران داخلی از 3 پوستۀ دیگر شان در خاص ارزگان فرارکردند

خبرتازه: یک مرکز و2 پوسته دشمن در کهمرد بامیان فتح،6 تن پولیس کشته و3 تن دیگر اسیر گردیدندهلمند : 4 پوستۀ دشمن در سنگین فتح شد ودرگیری جریان دارددر طول 10 روز گذشته 117 پوسته و قرارگاه در ارزگان فتح گردیده استاشرف غنی از کدام موضع قدرت سخن می زند؟!ارزگان : 16 پوستۀ دشمن اجیر در چهارچینو فتح گردیداجیران داخلی از 3 پوستۀ دیگر شان در خاص ارزگان فرارکردند

رویدادهاي کشور و جهان

خبرتازه: یک مرکز و2 پوسته دشمن در کهمرد بامیان فتح،6 تن پولیس کشته و3 تن دیگر اسیر گردیدند

خبرهای تازه از ولایت بامیان حاکی است، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم یک مرکز و2 پوسته دشمن را ولسوالی کهمرد آن ولایت، فتح و6 تن پولیس  راکشته و3 تن دیگر را به اسارت گرفتند. پوسته های دشمن که درمنطقه آشپشته موقعیت داشت ، ساعت 4 صبح امروز مورد حمله قرار گر

تبصره

عملیات جهادی “عَـــــزم” پیام آشکاری با خود بهمراه دارد

عملیات جهادی “عَـــــزم” پیام آشکاری با خود بهمراه دارد

افغان ها افتخارات تاریخی شهامت، غیرت و مقاومت های جهادی را در مقابل اشغالگران از زمانهای نیاکان و پدران خود دارند، آنها به هر اشغالگر، ظالم و تجاوزگر در زمان خود جواب دندان شکن داده اند، با شمشیرهای ازنیام کشیده به میادین جنگ شتافته و دشمنان تجاوزگر را با شهامت از سرزمین خود بیرو