کنر: 2 پوسته در مانوگی فتح و30 عسکر کشته وزخمی شدند

کنر: 2 پوسته در مانوگی فتح و30 عسکر کشته وزخمی شدند

هلمند : 3 موتر زرهی دشمن درسنگین تخریب گردیدو9 تن ازاجیران کشته وزخمی شدند

هلمند : 3 موتر زرهی دشمن درسنگین تخریب گردیدو9 تن ازاجیران کشته وزخمی شدند

پکتیکا:2 پوسته در وازه خوا فتح گردید و غنایم زیادی به دست آمد

پکتیکا:2 پوسته در وازه خوا فتح گردید و غنایم زیادی به دست آمد

سیدآباد: در نبرد دیروز، 2 تانگ و2 رینجر نابود گردید

سیدآباد: در نبرد دیروز، 2 تانگ و2 رینجر نابود گردید

کابل: حملۀ وسیع مجاهدین بر کاروان دشمن در سروبی

کابل: حملۀ وسیع مجاهدین بر کاروان دشمن در سروبی

پکتیکا: یک مرکز مهم دشمن فتح گردید و غنایم بدست آمد

پکتیکا: یک مرکز مهم دشمن فتح گردید و غنایم بدست آمد

کنر: 2 پوسته در مانوگی فتح و30 عسکر کشته وزخمی شدندهلمند : 3 موتر زرهی دشمن درسنگین تخریب گردیدو9 تن ازاجیران کشته وزخمی شدندپکتیکا:2 پوسته در وازه خوا فتح گردید و غنایم زیادی به دست آمدسیدآباد: در نبرد دیروز، 2 تانگ و2 رینجر نابود گردیدکابل: حملۀ وسیع مجاهدین بر کاروان دشمن در سروبیپکتیکا: یک مرکز مهم دشمن فتح گردید و غنایم بدست آمد

رویدادهاي کشور و جهان

کنر: 2 پوسته در مانوگی فتح و30 عسکر کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر 10 پوسته امنیتی دشمن در مربوطات ولسوالی مانوگی ولایت کنر حمله کردند. حمله بامداد امروز صورت گرفت ودر حمله از سلاح های سبک وسنگین استفاده گردید که درنتیجه ان، 2 پوسته دشمن کاملا فتح گردید و5 عسکر مزدور دران کشته و25 تن

تبصره

افغان ها پس از این به تعهدات اشغالگران چگونه باور کنند ؟!

افغان ها پس از این به تعهدات اشغالگران چگونه باور کنند ؟!

آخرین روزهای ماه دستمبر سال 2014 میلادی بود که اعلان های ختم جنگ در افغانستان از سوی اشغالگران بلندشد ، از واشنگتن تا کابل شور و غوغا بود ، کنفرانس ها دایر می گردید، به غرض ختم عملیات های نظامی ، گردهمایی های رسمی دایر برپا می شد ، بیرق های منفور اشغال پایین کشیده می شد ، تبلیغات