اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد کشتن 14 تن  از هموطنان بی دفاع در ولسوالی زارع بلخ

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد کشتن 14 تن از هموطنان بی دفاع در ولسوالی زارع بلخ

کنر:در ولسوالی های چپه دره ومانوگی،9 پوسته فتح و56 عسکر کشته وزخمی شدند

کنر:در ولسوالی های چپه دره ومانوگی،9 پوسته فتح و56 عسکر کشته وزخمی شدند

کنر: 2 پوسته در مانوگی فتح و30 عسکر کشته وزخمی شدند

کنر: 2 پوسته در مانوگی فتح و30 عسکر کشته وزخمی شدند

هلمند : 3 موتر زرهی دشمن درسنگین تخریب گردیدو9 تن ازاجیران کشته وزخمی شدند

هلمند : 3 موتر زرهی دشمن درسنگین تخریب گردیدو9 تن ازاجیران کشته وزخمی شدند

پکتیکا:2 پوسته در وازه خوا فتح گردید و غنایم زیادی به دست آمد

پکتیکا:2 پوسته در وازه خوا فتح گردید و غنایم زیادی به دست آمد

سیدآباد: در نبرد دیروز، 2 تانگ و2 رینجر نابود گردید

سیدآباد: در نبرد دیروز، 2 تانگ و2 رینجر نابود گردید

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد کشتن 14 تن  از هموطنان بی دفاع در ولسوالی زارع بلخکنر:در ولسوالی های چپه دره ومانوگی،9 پوسته فتح و56 عسکر کشته وزخمی شدندکنر: 2 پوسته در مانوگی فتح و30 عسکر کشته وزخمی شدندهلمند : 3 موتر زرهی دشمن درسنگین تخریب گردیدو9 تن ازاجیران کشته وزخمی شدندپکتیکا:2 پوسته در وازه خوا فتح گردید و غنایم زیادی به دست آمدسیدآباد: در نبرد دیروز، 2 تانگ و2 رینجر نابود گردید

رویدادهاي کشور و جهان

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد کشتن 14 تن از هموطنان بی دفاع در ولسوالی زارع بلخ

با تأسف امروز راپور های منتشر گردید که 14 تن از هموطنان بی دفاع ما در مربوطات ولسوالی زارع ولایت بلخ به قتل رسیدند. ما  این جنایت را با کلیمات شدید محکوم مینمایم،همچو اعمال ننگین اگر به اساس خصومت های شخصی انجام یافته ویا توسط حلقات مرموز،قابل نکوهش است که باید محکوم گردد.

تبصره

افغان ها پس از این به تعهدات اشغالگران چگونه باور کنند ؟!

افغان ها پس از این به تعهدات اشغالگران چگونه باور کنند ؟!

آخرین روزهای ماه دستمبر سال 2014 میلادی بود که اعلان های ختم جنگ در افغانستان از سوی اشغالگران بلندشد ، از واشنگتن تا کابل شور و غوغا بود ، کنفرانس ها دایر می گردید، به غرض ختم عملیات های نظامی ، گردهمایی های رسمی دایر برپا می شد ، بیرق های منفور اشغال پایین کشیده می شد ، تبلیغات