اعلامیهء شورای رهبری امارت اسلامی دربارهء تعیین امیر جدید امارت اسلامی

اعلامیهء شورای رهبری امارت اسلامی دربارهء تعیین امیر جدید امارت اسلامی

راپول کامل فتح ولسوالی نوزاد ولایت هلمند وغنایم

راپول کامل فتح ولسوالی نوزاد ولایت هلمند وغنایم

قندز: 4 پوسته ومنطقه وسیعی در قلعه زال فتح ومقر ولسوالی محاصره میباشد

قندز: 4 پوسته ومنطقه وسیعی در قلعه زال فتح ومقر ولسوالی محاصره میباشد

بدخشان در قلمرو امارت اسلامی

بدخشان در قلمرو امارت اسلامی

ولسوالی نوزاد ولایت هلمند بطور کامل فتح شد ، ودرگیری برپوسته های نظامی بسوی موسی قلعه جریان دارد

ولسوالی نوزاد ولایت هلمند بطور کامل فتح شد ، ودرگیری برپوسته های نظامی بسوی موسی قلعه جریان دارد

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

اعلامیهء شورای رهبری امارت اسلامی دربارهء تعیین امیر جدید امارت اسلامیراپول کامل فتح ولسوالی نوزاد ولایت هلمند وغنایمقندز: 4 پوسته ومنطقه وسیعی در قلعه زال فتح ومقر ولسوالی محاصره میباشدبدخشان در قلمرو امارت اسلامیولسوالی نوزاد ولایت هلمند بطور کامل فتح شد ، ودرگیری برپوسته های نظامی بسوی موسی قلعه جریان داردصلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

رویدادهاي کشور و جهان

راپول کامل فتح ولسوالی نوزاد ولایت هلمند وغنایم

دورروز قبل ولسوالی نوزاد ولایت هلمند ازسوی مجاهدین امارت اسلامی  بطور کامل فتح شد . تفصیلات حاکی است که  مجاهدین امارت اسلامی  ابتدا عملیاتی را بر4 پوستۀ ولسوالی مذکور اغاز کردند درین جریان مناطق ( امام ، اده ف جامی وبارگزی ) ازوجود دشمن کملا تصیفه شد وتعداد زیاد سلاح ومهمات ب

تبصره

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

روشنتر از آفتاب است که خیر، خوبی و منافع بسیاری در صلح وجود دارد، صلح ذریعهء از بین بردن فساد، اختلافات و جنگ است، صلح رول مهمی در ایجاد فضای آرامش و زندگی آسوده برای افراد و جامعه را فراهم میسازد، این صلح است که سعادت و خوشبختی هر دو جهان – بندگی و اطاعت در فضای سکون و آرامش را


شعروادب