مقالات


روزنامۀ تایمز: سقوط موسی قلعه، شکست بزرگ برای حکومت افغانستان است

روزنامۀ تایمز: سقوط موسی قلعه، شکست بزرگ برای حکومت افغانستان است

آخرین جزئیات: درنبرد دولت شاه، 2 پوسته دیگر دشمن فتح وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید

آخرین جزئیات: درنبرد دولت شاه، 2 پوسته دیگر دشمن فتح وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید

فتح موسی قلعه و جشن پیروزی مجاهدین!

فتح موسی قلعه و جشن پیروزی مجاهدین!

او عمر بود و فرزند راستین عمر فاروق!

او عمر بود و فرزند راستین عمر فاروق!

امیرالمومنین رح از چهره های بلند قامت تاریخ

امیرالمومنین رح از چهره های بلند قامت تاریخ

کابل: 2 پوسته در سروبی فتح و6 عسکر مزدور دران کشته شدند

کابل: 2 پوسته در سروبی فتح و6 عسکر مزدور دران کشته شدند

روزنامۀ تایمز: سقوط موسی قلعه، شکست بزرگ برای حکومت افغانستان استآخرین جزئیات: درنبرد دولت شاه، 2 پوسته دیگر دشمن فتح وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردیدفتح موسی قلعه و جشن پیروزی مجاهدین!او عمر بود و فرزند راستین عمر فاروق!امیرالمومنین رح از چهره های بلند قامت تاریخکابل: 2 پوسته در سروبی فتح و6 عسکر مزدور دران کشته شدند

رویدادهاي کشور و جهان

روزنامۀ تایمز: سقوط موسی قلعه، شکست بزرگ برای حکومت افغانستان است

سقوط ولسوالی مهم و استراتیجیکی موسی قلعه در ولایت هلمند بازتاب های گستردۀ خبری در سطح افغانستان، منطقه و جهان داشته است و به نقل رادیو اروپای آزاد، روزنامه تایمز نوشته: طالبان شهری را تصرف کردند که بریتانیایی ها برای دفاع از آن کشته شده بودند. تایمز در مقاله اش روی این نکته هم

تبصره

۲۸ اسد واهداف جنگ آزادی

۲۸ اسد واهداف جنگ آزادی

تاریخ افغانستان 28 اسد را روز استقلال وازادی دانسته است ، ملت افغان قبل ازتجاوز شوروی هرسال دراین روز باجوش وخروش جشن میگرفت ـ و این به این خاطر است که دراین روز دشمن درنبرد سوم افغان وانگلیس( 19 اگست ) باشکست مواجه شد ودر نتیجۀ این کامیابی بزرگ، امیر امان الله خان استقلال افغانس