• ولسوالی نوزاد ولایت هلمند بطور کامل فتح شد ، ودرگیری برپوسته های نظامی بسوی موسی قلعه جریان دارد

  ولسوالی نوزاد ولایت هلمند بطور کامل فتح شد ، ودرگیری برپوسته های نظامی بسوی موسی قلعه جریان دارد

  صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

  صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

  هلمند : درگیری درنوزاد تاکنون جریان دارد ، 2 پوسته بشمول P.R.T  فتح گردیده و14 تن از اجیران کشته شدند

  هلمند : درگیری درنوزاد تاکنون جریان دارد ، 2 پوسته بشمول P.R.T  فتح گردیده و14 تن از اجیران کشته شدند

  ارزگان : حدود 300 خانواده  حمایت قاطع شان را ازمجاهدین اعلان کردند

  ارزگان : حدود 300 خانواده  حمایت قاطع شان را ازمجاهدین اعلان کردند

  در خان آباد قندز 65 قریه فتح و10 تن اربکی به اسارت درآمدند

  در خان آباد قندز 65 قریه فتح و10 تن اربکی به اسارت درآمدند

  خبرتازه : 5 پوستۀ دشمن درولسوالی نوزاد ولایت هلمند فتح شد ودرگیری برمرکز ولسوالی وقومندانی امنیه جریان دارد

  خبرتازه : 5 پوستۀ دشمن درولسوالی نوزاد ولایت هلمند فتح شد ودرگیری برمرکز ولسوالی وقومندانی امنیه جریان دارد

  ولسوالی نوزاد ولایت هلمند بطور کامل فتح شد ، ودرگیری برپوسته های نظامی بسوی موسی قلعه جریان داردصلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!هلمند : درگیری درنوزاد تاکنون جریان دارد ، 2 پوسته بشمول P.R.T  فتح گردیده و14 تن از اجیران کشته شدندارزگان : حدود 300 خانواده  حمایت قاطع شان را ازمجاهدین اعلان کردنددر خان آباد قندز 65 قریه فتح و10 تن اربکی به اسارت درآمدندخبرتازه : 5 پوستۀ دشمن درولسوالی نوزاد ولایت هلمند فتح شد ودرگیری برمرکز ولسوالی وقومندانی امنیه جریان دارد

  رویدادهاي کشور و جهان

  ولسوالی نوزاد ولایت هلمند بطور کامل فتح شد ، ودرگیری برپوسته های نظامی بسوی موسی قلعه جریان دارد

  ازولایت هلمند خبر رسیده است که عصر امروز  ولسوالی نوزاد این ولایت با قومندانی امنیه ، پی آر تی وتمام پوسته ها  بطور کامل فتح گردید وپیشروی مجاهدین امارت اسلامی بسوی ولسوالی موسی قلعه ادامه دارد . دراین عملیات تعداد زیاد  سلاح ، موتر ، مهمات ومواد نظامی ازدشمن بغنیمت مجاهدین در

  تبصره

  صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

  صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

  روشنتر از آفتاب است که خیر، خوبی و منافع بسیاری در صلح وجود دارد، صلح ذریعهء از بین بردن فساد، اختلافات و جنگ است، صلح رول مهمی در ایجاد فضای آرامش و زندگی آسوده برای افراد و جامعه را فراهم میسازد، این صلح است که سعادت و خوشبختی هر دو جهان – بندگی و اطاعت در فضای سکون و آرامش را


  شعروادب