صدها تن ازعلماء کرام وشخصیت های متنفذ به رهبری رئیس معارف درغور با امیر تارهء تعیین شده امارت اسلامی بیعت نمودند

صدها تن ازعلماء کرام وشخصیت های متنفذ به رهبری رئیس معارف درغور با امیر تارهء تعیین شده امارت اسلامی بیعت نمودند

سمنگان: 2 قومندان با 3 تن اربکی در دره صفوف کشته و30 تن دیگر اسیر گردیدند

سمنگان: 2 قومندان با 3 تن اربکی در دره صفوف کشته و30 تن دیگر اسیر گردیدند

مولوی عبدالقیوم روحانی مسؤل ولایت بادغیس  به نمایندگی  مجاهدین بیعت خویش را با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی اعلان نمود

مولوی عبدالقیوم روحانی مسؤل ولایت بادغیس  به نمایندگی مجاهدین بیعت خویش را با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی اعلان نمود

والی ولایت فاریاب قاری صلاح الدین به نمایندگی مجاهدین ولایت بیعت خویش را با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی اعلان کرد

والی ولایت فاریاب قاری صلاح الدین به نمایندگی مجاهدین ولایت بیعت خویش را با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی اعلان کرد

بادغیس : حدود 400 خانواده درسنگ آتش بعد ازفاتحه امیرالمؤمنین حمایت قاطع شان را ازامارت اسلامی اعلان نمودند 

بادغیس : حدود 400 خانواده درسنگ آتش بعد ازفاتحه امیرالمؤمنین حمایت قاطع شان را ازامارت اسلامی اعلان نمودند 

فاریاب : 5 پوسته ویک منطقۀ وسیعی درقیصار فتح و30 تن ازاجیران کشته وزخمی شدند

فاریاب : 5 پوسته ویک منطقۀ وسیعی درقیصار فتح و30 تن ازاجیران کشته وزخمی شدند

صدها تن ازعلماء کرام وشخصیت های متنفذ به رهبری رئیس معارف درغور با امیر تارهء تعیین شده امارت اسلامی بیعت نمودندسمنگان: 2 قومندان با 3 تن اربکی در دره صفوف کشته و30 تن دیگر اسیر گردیدندمولوی عبدالقیوم روحانی مسؤل ولایت بادغیس  به نمایندگی  مجاهدین بیعت خویش را با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی اعلان نمودوالی ولایت فاریاب قاری صلاح الدین به نمایندگی مجاهدین ولایت بیعت خویش را با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی اعلان کردبادغیس : حدود 400 خانواده درسنگ آتش بعد ازفاتحه امیرالمؤمنین حمایت قاطع شان را ازامارت اسلامی اعلان نمودند فاریاب : 5 پوسته ویک منطقۀ وسیعی درقیصار فتح و30 تن ازاجیران کشته وزخمی شدند


تبصره

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

روشنتر از آفتاب است که خیر، خوبی و منافع بسیاری در صلح وجود دارد، صلح ذریعهء از بین بردن فساد، اختلافات و جنگ است، صلح رول مهمی در ایجاد فضای آرامش و زندگی آسوده برای افراد و جامعه را فراهم میسازد، این صلح است که سعادت و خوشبختی هر دو جهان – بندگی و اطاعت در فضای سکون و آرامش را


شعروادب